<p><strong>Disclaimer</strong></p> <p>Door deze website of &eacute;&eacute;n van de andere websites van HorseTelex BV te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden &ndash; en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze websites vermeld zijn &ndash; van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.</p> <p>Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze websites niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze websites, dan dient u het deel van deze websites dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en dient u die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten.</p> <p>Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door HorseTelex BV te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze websites vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze websites te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze websites van toepassing zijn.</p> <p>HorseTelex behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt HorseTelex zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van deze websites te be&euml;indigen of de toegang daartoe te beperken. Ook kan HorseTelex op elk moment beslissen wie er wel of geen toegang hebben tot al dan niet afgeschermde delen van de site.</p> <p>Voor online abonnementen geldt toegang voor &eacute;&eacute;n gebruiker vanaf &eacute;&eacute;n specifiek ip-adres. Indien HorseTelex het vermoeden heeft dat hier misbruik van gemaakt wordt, heeft HorseTelex het recht zonder nadere uitleg de toegang tot het afgeschermde deel te ontzeggen.</p> <p>Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op deze websites te verzekeren, aanvaardt HorseTelex geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt &ldquo;in de staat waarin het zich bevindt&rdquo; en &ldquo;zoals beschikbaar&rdquo;.</p> <p>HorseTelex wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot de juistheid van de informatie, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van deze websites of de inhoud, van de hand.</p> <p>Het gebruik van HorseTelex, de database en de geraadpleegde gegevens is geheel voor rekening en risico van de bezoeker. HorseTelex is een &lsquo;open&rsquo; website&rsquo; waar iedereen - na inloggen met een toegekend wachtwoord - data aan kan toevoegen. HorseTelex doet alles wat in haar vermogen ligt om de juistheid van de data te controleren en waar nodig aan te passen, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de correctheid hiervan en de gebruiker kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan het gebruik van de data in de database.</p> <p>Indien u informatie en data toevoegt aan de database verklaart u:</p> <ul> <li>in te staan voor de volledigheid, juistheid en waarheid van deze informatie</li> <li>in te staan voor eventuele gevolgen van het toevoegen van onjuiste informatie</li> <li>bij het toevoegen van foto&rsquo;s en video (links) er voor in te staan dat geen auteursrechten of andere rechten van intellectueel eigendom van derden geschonden worden en in te staan voor de eventuele gevolgen van auteursrechtclaims</li> </ul> <p>HorseTelex geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze websites; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. HorseTelex stelt uw persoonlijke gegevens echter niet beschikbaar aan derden. HorseTelex geeft geen garantie dat zijn websites toegankelijk zijn of dat de servers die deze websites ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door HorseTelex vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.</p> <p>In geen geval is HorseTelex BV aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze websites of de onmogelijkheid om deze websites of de inhoud te gebruiken, zelfs indien HorseTelex in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.</p> <p>Deze websites kunnen verwijzingen naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van HorseTelex BV en HorseTelex BV is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. HorseTelex BV heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze websites opgenomen, en het opnemen van een link naar &eacute;&eacute;n of meer websites mag niet zodanig worden uitgelegd dat HorseTelex BV de inhoud van die websites zou onderschrijven.</p> <p>Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud die HorseTelex BV zelf heeft geplaatst (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto&rsquo;s) behoren toe aan HorseTelex BV. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Enig ander gebruik van de inhoud dan om te bekijken, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HorseTelex BV is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopie&euml;n. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen van derden dienen te worden gerespecteerd.</p> <p>Overname van informatie afkomstig van deze websites is alleen toegestaan onder voorwaarden en met bronvermelding. Er mag een citaat worden overgenomen van beperkte omvang (maximaal 35 woorden, inclusief kop), met daaraan gekoppeld een hyperlink die ook echt werkt en doorverwijst naar het volledige artikel op de betreffende site.</p> <p>Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met deze websites (&ldquo;gebruikersmateriaal&rdquo;) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal het eigendom van HorseTelex BV worden. De privacy statement zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. HorseTelex BV mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.</p> <p>Met de websites van HorseTelex worden de volgende websites bedoeld:</p> <p><a href="http://www.horsetelex.nl/">www.horsetelex.nl</a></p> <p><a href="http://www.horsetelex.com/">www.horsetelex.com</a></p> <p><a href="http://www.horsetelex.de/">www.horsetelex.de</a></p> <p><a href="http://www.horsetelex.fr/">www.horsetelex.fr</a></p> <p><a href="http://www.horsetelexsales.nl/">www.horsetelexsales.nl</a></p> <p><a href="http://www.horsetelexsales.com/">www.horsetelexsales.com</a></p> <p><a href="http://www.horsetelexsales.de/">www.horsetelexsales.de</a></p> <p><a href="http://www.horsetelexsales.fr/">www.horsetelexsales.fr</a></p> <p>www.horsetelex-sales.nl&nbsp;</p> <p><a href="http://www.horsetelex-sales.com/">www.horsetelex-sales.com</a></p> <p><a href="http://www.horsetelex-sales.de/">www.horsetelex-sales.de</a></p> <p><a href="http://www.horsetelex-sales.fr/">www.horsetelex-sales.fr</a></p> <p><a href="http://www.horsetelexresults.nl/">www.horsetelexresults.nl</a></p> <p><a href="http://www.horsetelexresults.com/">www.horsetelexresults.com</a></p> <p><a href="http://www.horsetelexresults.de/">www.horsetelexresults.de</a></p> <p><a href="http://www.horsetelexresults.fr/">www.horsetelexresults.fr</a></p> <p><a href="http://www.horsetelex-results.nl/">www.horsetelex-results.nl</a></p> <p><a href="http://www.horsetelex-results.com/">www.horsetelex-results.com</a></p> <p><a href="http://www.horsetelex-result.de/">www.horsetelex-result.de</a></p> <p><a href="http://www.horsetelex-results.fr/">www.horsetelex-results.fr</a></p>